ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย  เที่ยงจิต ประธานกรรมการ
2 ดร.ภัทร์พงษ์  พงศ์ภัทรกานต์ กรรมการ
3 นางจิตติมา  จำปาศิริ กรรมการ
4 นางศศวรรณ  มณีโชติ กรรมการ
5 นางสาวรุจิรา  เชษฐา กรรมการ
6 นายธเนศ  ด่านวิบูลย์ กรรมการ
7 นางปาณิศา  ปลื้มมะลัง กรรมการ
8 นางรุ่งรัตน์  มาไทย กรรมการ
9 นางสาวกุหลาบ  พิมนตรี กรรมการ
10 นายปฐมพงษ์  พรหมโคตร กรรมการ
11 นางสาวสุนิษา  คำสิงห์ กรรมการ
12 นางสลิละ  ปกรณ์ชัยกุล กรรมการ
13 นางศัสยมน  สุวรรณสนธิ์ กรรมการ
14 นางผกา  สุวิตธรรม กรรมการและเหรัญญิก
15 นางสาวจารุณี  สิมวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
16 ผศ.ศศิธร  ขันติธรางกูร กรรมการและเลขานุการ
17 นางวิไลพรรณ  วาจารัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

สมุดเยี่ยม