ผศ.สนิท
ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประธานกรรมการ
รศ.อาภรณ์รัตน์
รศ.อาภรณ์รัตน์  สารทัศนานันท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ
ผศ.ประดิษฐ์ วิชัย
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ
นางวีณา พรหมเทศ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ
ผศ.ประสงค์ นายโกศล นายเกรียงศักดิ์
ผศ.ประสงค์  สุรียธนาภาส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายโกศล   บุญไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์   ตันกิจเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายปรีชา ครูนุ่น ป้าศิ
นายปรีชา   ศรีวิไลลักษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางศัสยมน  สุวรรณสนธิ์
ผู้แทนครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ
ผศ.ศศิธร  ขันติธรางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการและเลขานุการ

 

สมุดเยี่ยม