ผศ.ดร.เชาว์  อินใย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประธานกรรมการ
 
     
รศ.สมเจตน์  ดวงพิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ
ดร.จุฑามาศ  ศรีจำนงค์
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ
นางวีณา พรหมเทศ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ
ผศ.ประสงค์ นายโกศล นายเกรียงศักดิ์
ผศ.ประสงค์  สุรียธนาภาส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายโกศล   บุญไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์   ตันกิจเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายปรีชา ครูเหมียว ป้าศิ
นายปรีชา   ศรีวิไลลักษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางสลิละ  ปกรณ์ชัยกุล
ผู้แทนครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ
ผศ.ศศิธร  ขันติธรางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการและเลขานุการ

 

สมุดเยี่ยม