โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใบรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้นบริบาล  1 / 1   ครูประจำชั้น นางจารุณี  นวลศรี

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5911101 เด็กชายพิรชัช  ปัญญาใส
2 5911102 เด็กชายธนะรัตน์อนันต์  ลาภจิตต์
3 5911103 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรศรีวรรธนะ
4 5911104 เด็กชายภาคิน ไชยแสง
5 5911105 เด็กชายอรุณวัฒณกุล  สีดาแนน
6 5911106 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรเตร
7 5911107 เด็กหญิงสุดปรารถนา  นนมุด
8 5911108 เด็กชายชยพล  อินทรวิชะ
9 5911109 เด็กหญิงณภัทร์ชนันท์  พงศ์ภัทรกานต์
10 5911120 เด็กชายภัทรกร  โศณณายะ
11 5911121 เด็กหญิงปทิตตา  คำวิเศษชัย
12 5911122 เด็กหญิงสมิตตา  แสนค้ำคูณ
13 5911123 เด็กชายภควกฤต   สมดี
14 5911124 เด็กหญิง ปุณณัฐฐา  กาวี
15 5911125 เด็กหญิงไอรีน  กุ่มแก้ว
16 5911101 เด็กหญิงพรรณพัชนันท์  ศรีแสงเมือง

 

สมุดเยี่ยม