โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใบรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้นบริบาล  1 / 2   ครูประจำชั้น  นางสาวน้ำฝน  โสมะ

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5911201 เด็กหญิงมีนชญา  มณีศรี
2 5911202 เด็กหญิงจุฬารัตน์  กองจันทร์
3 5911203 เด็กชายอชิรเดช  สุขคง
4 5911204 เด็กชายณภัทร  บุตรวัง
5 5911205 เด็กหญิงพิชญวดี  สุพรหมจักร
6 5911206 เด็กหญิงทรัพยมัย  ไวโสภา
7 5911207 เด็กชายกันติพงศ์  แสนประสิทธิ์
8 5911208 เด็กหญิงศศิณ์  ศรีวิไลลักษณ์
9 5911209 เด็กชายวรภพ  พลดี
10 5911210 เด็กชายก้องภพ  ทัณหา
11 5911211 เด็กหญิงปิยธิดา  เมืองครุธ
12 5911212 เด็กหญิงสวรส  สุวรรณชัย
13 5911213 เด็กชายภูมิพัฒน์  มาไทย
14 5911214 เด็กชายปุญญ์ปิยวัชร์  หวังวัชรกุล
15 5911215 เด็กชายนิชคุณ  สุ่มมาตย์

 

สมุดเยี่ยม