ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1           ครูประจำชั้น นางศัสยมน  สุวรรณสนธิ์

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5931101 เด็กชายณฐวัฒน์     ปัญญาใส
2 5931102 เด็กหญิงวรกมล     ปัทมาลัม
3 5931103 เด็กชายฐานพัฒน์     ราชโยธา
4 5931104 เด็กชายเวชชาวิทย์     พิมพ์สวัสดิ์
5 5931105 เด็กหญิงธมกร     วรชินา
6 5931106 เด็กชายตฤณ     ธเนศถาวรกุล
7 5931107 เด็กชายวรรธนัย     อินทสิทธ์
8 5931108 เด็กหญิงธัญญนันท์     รัตนวรรณ์
9 5931109 เด็กหญิงพริมมาลีน    เจียระพงษ์
10 5931110 เด็กชายธีรธรรม     แพงพุ่ม
11 5931111 เด็กชายภาณุพงษ์     ภัสดา
12 5931112 เด็กหญิงกัญดาริน     ผิวสะอาด
13 5931113 เด็กชายศิรพงศ์      แก้วยาศรี
14 5931114 เด็กชายรัชชานนท์     จูมจะนะ
15 5931115 เด็กชายแทฮัน     ควาก
16 5931116 เด็กชายวุฒิภัทร    พิมพ์ศรี
17 5931117 เด็กหญิงชมพูนุช     บรมวิทย์

 

สมุดเยี่ยม