ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2        ครูประจำชั้น นางสลิละ  ปกรณ์ชัยกุล

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5931201 เด็กชายจิรภัทร     ใจแดง
2 5931202 เด็กชายนันทพัทธ์     สิงหาร
3 5931203 เด็กชายเมทาวินท์     ทองสังคม
4 5931204 เด็กชายกิตติภณ     อุทธังชายา
5 5931205 เด็กชายปิยะศักดิ์     วิชัย
6 5931206 เด็กชายวริศธวินท์     พงศ์ภัทรกานต์
7 5931207 เด็กชายบัญญวัต     อินทมาตย์
8 5931208 เด็กชายกิจปฎิภาณ     ศรีดี
9 5931209 เด็กหญิงชุติมดี     โสภาวัฒน์
10 5931210 เด็กหญิงธานิยา     สายจันทร์
11 5931211 เด็กหญิงลฎาภา     คตธมาตย์
12 5931212 เด็กหญิงศรัณญา     มหามณี
13 5931213 เด็กหญิงขวัญจิรา     จำปาสิม
14 5931214 เด็กหญิงดีรดา     ปัทมาลัย
15 5931215 เด็กหญิงนันทรัตน์     บุญวิเศษ
16 5931216 เด็กหญิงรดา     ด่านวิบูลย์
17 5931217 เด็กชายอภิวิชญ์     ด่านวิบูลย์
18 5931218 เด็กหญิงตามตะวันท์     จำเนียร
19 5931219 เด็กชายเมธพนธ์     อุ่นช่วง

 

สมุดเยี่ยม