ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ครูประจำชั้น นายธีรยุทธ  ไตรรัตน์

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5831101 เด็กชายปฏิพัทธ์  สุจิมงคล
2 5831102 เด็กชายธนัตถ์  จินดากัน
3 5831103 เด็กชายปัณณ์ธวัล  เลิศวิทยากุล
4 5831104 เด็กชายณัฐพัฒน์  แช่มชื่น
5 5831105 เด็กชายนวัตศักดิ์  สุวรรณโคตร
6 5831107 เด็กชายธนภูมิ  สุวรรณไพบูลย์
7 5831108 เด็กชายธนชาติ  จำเนียร
8 5831109 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรัทธาสุข
9 5831110 เด็กชายจิรภัทร  ศรัทธาสุข
10 5831111 เด็กชายปิยะ  กงภูธร
11 5831201 เด็กชายพิสิษฐ์  นพพันธรัตน์
12 5831202 เด็กชายชพล  วิเชียรธวัชชัย
13 5831203 เด็กชายพัทธนันท์  อรัญศักดิ์
14 5831205 เด็กชายพัสกร  จันทร์รอด
15 5831206 เด็กชายชัชนันท์  ยาวิชัย
16 5831208 เด็กชายจักรพันธ์  ไชยวรรณ
17 5831211 เด็กชายดุษฏี  บุญหนัก
18 5831113 เด็กหญิงเดือนเมษา  ยอดคำ
19 5831114 เด็กหญิงดวงทิพย์  สิทธิแก้ว
20 5831115 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตตนาสวัสดิ์
21 5831116 เด็กหญิงสุพิชชา  ใจเย็น
22 5831117 เด็กหญิงณิชกานต์  ม้วนใจ
23 5831118 เด็กหญิงชนม์นิภา  คำไล้
24 5831119 เด็กหญิงฐิตินันท์  ภูผิวเดือน
25 5831120 เด็กหญิงสุจิตลดา  สุจริตธรรม
26 5831213 เด็กหญิงปรัชญา  จันทร์นาม
27 5831214 เด็กหญิงสโรสินี  ทุมวงษ์
28 5831215 เด็กหญิงนราทิพย์  ชาวตะวันตก
29 5831217 เด็กหญิงสิรีธร  กัลยา
30 5831218 เด็กหญิงสุประวีณ์  พันธ์จันทร์
31 5831219 เด็กหญิงเอมพิกา   ราชตราชู
32 5831220 เด็กหญิงอรนันท์   ด้วงศาลา
33 5831221 เด็กชายณัชนิตย์  ชัชวาลย์

สมุดเยี่ยม