ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3     ครูประจำชั้น  นายปฐมพงษ์  พรหมโคตร

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5731102 เด็กชายกิตติศักดิ์   บุตรเต
2 5731103 เด็กชายชยุต   ริมพืชพันธ์
3 5731104 เด็กชายชัชวาลย์   นาคหลง
4 5731105 เด็กชายธเนศ   ชมภูทอง
5 5731106 เด็กชายธาดากานต์   ด่านวิบูลย์
6 5731107 เด็กชายนิธิศ   ดีหอมศิลป์
7 5731108 เด็กชายปฏิญญา   นามศิริ
8 5731109 เด็กชายปัณณทัต   อินทรักษ์
9 5731111 เด็กชายพงศ์พิพัทธ์   จำปาสิม
10 5731113 เด็กชายพิชญุตม์   พรหมเทศ
11 5731114 เด็กชายภคิน   พงษ์จิราทร
12 5731115 เด็กชายภัทรพล   บุตรวิไล
13 5731117 เด็กชายวจนะ   ฉิมรักษ์
14 5731118 เด็กชายศุภวิชญ์   วันศรี
15 5731119 เด็กชายสกลวัฒน์   วิเศษสัตย์
16 5731121 เด็กหญิงจามรินทร์   ย่นพันธ์
17 5731122 เด็กหญิงจิรัชญา   ชุ่มชื่น
18 5731124 เด็กหญิงณัชชา   อุทัยลักษณ์
19 5731125 เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ฤทธิเดช
20 5731126 เด็กหญิงปภาวรินทร์   ปราบมีชัย
21 5731128 เด็กหญิงปัณฑิตา   สุทธิสา
22 5731129 เด็กหญิงพรรณกร   เณรโต
23 5731130 เด็กหญิงพิญช์ยดาสิงเพชร
24 5731131 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   มณีพงษ์
25 5731132 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ทุมมาลา
26 5731133 เด็กหญิงเพื่อนพระแพง   วิเศษดี
27 5731134 เด็กหญิงแพงเพียงใจ   วิเศษดี
28 5731135 เด็กหญิงโยธยา   วิจิตรปัญญา
29 5731136 เด็กหญิงลลดา   อธิมุสติกุล
30 5731138 เด็กหญิงสรัลชนา    ดวงวิจิตร
31 5731139 เด็กหญิงอัญชิสา   ไวโสภา
32 5731140 เด็กชายอรรถชัย   ส้มม่วง
33 5932142 เด็กหญิงรมิตา    สละ
34 5932143 เด็กชายจักรพรรดิ   สิงแก้ว

 

สมุดเยี่ยม