ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4     ครูประจำชั้น นางสาวอรอุมา  สามารถกุล

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5621202 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตรีนิธิรัตน์
2 5621203 เด็กหญิงกุลจิรา  ตัณฑะกูล
3 5621204 เด็กหญิงกุลณัชชารีย์  ศรีทุมสุข
4 5621205 เด็กหญิงจักษณา  สีทัน
5 5621206 เด็กหญิงจิรัญญา  เวียงเจริญ
6 5621208 เด็กหญิงณิพิชญา  สุนา
7 5621209 เด็กหญิงธนัญชนก  กงภูธร
8 5621211 เด็กหญิงนันท์นภัส  เที่ยงจิต
9 5621213 เด็กหญิงปัญสิริ  ผูกจิตร
10 5621214 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  คงโพธิ์น้อย
11 5621216 เด็กหญิงพรชนก  อุ่นช่วง
12 5621218 เด็กหญิงมนปริยา  ปิ่นโสภณ
13 5621219 เด็กหญิงศุภัคสิณี  สุขวัฒนาสินิทธ์
14 5621221 เด็กชายการนิวัฒน์  ไชยปะ
15  5621223 เด็กชายธีรภัทร  สุพรหมอินทร์
16  5621224 เด็กชายนนท์ปวิช  เชื้อบุญมี
17  5621226 เด็กชายปิติภัทร  พรมบุตร
18 5621227 เด็กชายปธานิน  สร้อยนุสน
19 5621229 เด็กชายภัควัฒน์  คำโอ
20 5621230 เด็กชายภูบดินทร์  ตาระพันธ์
21 5621232 เด็กชายศาสตรา  พีรกมล
22 5621233 เด็กชายสรวิชญ์  งามวงศ์สถิต
23 5621235 เด็กชายอัครเดช  พันธ์จำเริญ
24 5732236 เด็กหญิงปุณยภา  สิมมาลา
25 5732237 เด็กชายธนโชติ  นันทะ
26 5732238 เด็กชายทิวากร  บุญหนุน
27 5932139 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุนทร
28 5932140 เด็กหญิงสุวิชาดา  ค้ำคูณ