ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5     ครูประจำชั้น นางสาวลลิตา  บุตรเพ็ง

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5531101 เด็กชายก้อง  ภพมีตา
2 5531102 เด็กชายกฤตภัค  สุจิมงคล
3 5531103 เด็กชายจักรภัทร   พันธไชย
4 5531105 เด็กชายณัฐพล   เดชไทย
5 5531106 เด็กชายธีทัต   ตาลไธสง
6 5531107 เด็กชายณกรณ์   บุญลือ
7 5531112 เด็กชายธีรโชติ   วงศ์ลา
8 5531114 เด็กชายนิธิ   สหายา
9 5531117 เด็กชายพัฒน์ธวัชไกร  ศรีวรรธนะ
10 5531118 เด็กชายภัทรพล   จำปาสิม
11 5531119 เด็กชายภิเมฆินทร์   วิเศษดี
12 5531120 เด็กชายเมธาธัส   อุ่นผาง
13 5531122 เด็กชายศักดิ์สกุล   เจียระพงษ์
14 5531123 เด็กชายศิรกรานต์   พรมศร
15 5531124 เด็กชายศิรภัส   อินทรจันทร์
16 5531125 เด็กหญิงแก้วกัลยา   ปิ่นเจริญ
17 5531128 เด็กหญิงณัฐณิชา   พันธ์กล้า
18 5531129 เด็กหญิงณิชาภัทร   พันธ์กล้า
19 5531130 เด็กหญิงธันยาภัทร์   จรูญเพ็ญธนัต
20 5531131 เด็กหญิงบุษยมาส   นนทจันทร์
21 5531133 เด็กหญิงปรียาภาสุ์   สารทัศนานันท์
22 5531134 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   นามทองดี
23 5531135 เด็กหญิงภัณฑิลา    อุทธังชายา
24 5531136 เด็กหญิงภาคินี    สุวิตธรรม
25 5531137 เด็กหญิงยุภาพร   ยาขามป้อม
26 5531138 เด็กหญิงสิริยากร   แสนสุวรรณ
27 5531139 เด็กหญิงสุพนิดา   คงคากุล
28 5531140 เด็กหญิงโสภิตา   วงค์บาง
29 5531141 เด็กหญิงอมลรดา   ปัทมาลัม
30 5531142 เด็กหญิงอารดา   ฟอลเล็ต
31 5631145 เด็กชายณณฐ    ธเนศธาวรกุล
32 5631146 เด็กชายภัทรินทร์   แก้วใสทอง
33 5732148 เด็กหญิงโชติกา    ศรีพล
34 5832149 เด็กชายญาณวุฒ    พิมพ์ดี
35 5832150 เด็กชายพงศกร    สมสะอาด

 

สมุดเยี่ยม