รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ครูประจำชั้น นางศศิกาญจน์  พรหมโคตร

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 543101 เด็กชายกฤษฏ์  ทันหา
2 543105 เด็กชายญาณวุฒิ  พรมลา
3 543107 เด็กชายณัฐกิตติ์  สีอ้วน
4 543109 เด็กชายธนกฤต  อุทัยลักษณ์
5 543110 เด็กชายธีร์ดนัย  ปรีชามงคล
6 543111 เด็กชายนรากร  รินนรา
7 543113 เด็กชายพริษฐ์  ธรรมสอน
8 543116 เด็กชายรัชพล  ทุมมาลา
9 543118 เด็กชายวชิรพงษ์  นามทองดี
10 543120 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ไชยโสดา
11 543122 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีเชื้อ
12 543124 เด็กหญิงกิตติยาพร  ไชยปะ
13 543125 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อินทรักษ์
14 543128 เด็กหญิงนพรดา  สวัสดิ์ธรรม
15 543130 เด็กหญิงประภาศิริ  คงโพธิ์น้อย
16 543131 เด็กหญิงพิชญา  นรสีหา
17 543133 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบุรินทร์
18 543134 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยวรรณ
19 543135 เด็กหญิงวศินี  แสนสมบัติ
20 543139 เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  ผิวเหลือง
21 553140 เด็กชายเป็นหนึ่ง  พนมรัตน์
22 5732141 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีพล
23 5732143 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  เลขตะระโก
24 5832145 เด็กหญิงอัญญาดา  จันทร์อุทะ
25 5932246 เด็กชายพีรพัฒน์  ธีร์รพีวัชร์

 

สมุดเยี่ยม