โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใบรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล  1 / 1   ครูประจำชั้น  นางสาวสุนิษา  คำสิงห์

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5921101 เด็กชายซิวอิก   คงคา
2 5921102 เด็กชายภีมภัทร  วสันต์สกุล
3 5921103 เด็กชายบุรฉัตรมงคล  ลาภจิตต์
4 5921104 เด็กหญิงปวริศา  สวัสดี
5 5921105 เด็กชายสิระ  สุวัชระกุลธร
6 5921106 เด็กชายภีรภัตร  ชินสุทธิประภา
7 5921107 เด็กชายพชร  พักกระโทก
8 5921108 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  รัตนวรรณ์
9 5921109 เด็กชายวรกฤต  พรภู่พุทธคุณ
10 5921110 เด็กหญิงวรินทร์  ถมมา
11 5921111 เด็กชายชลธี ไชยวัน
12 5921112 เด็กหญิงนับทอง  ตันศรี
13 5921113 เด็กชายสุวิจักษณ์  อนันต์แพงพุ่ม
14 5921114 เด็กหญิงพิชญธิดา  พระจอหอ
15 5921115 เด็กหญิงภัทรนันทน์  พันธไชย
16 5921116 เด็กชายกันตภณ  ด่านวิบูลย์
17 5921117 เด็กหญิงนรากร  นาครังษี
18 5921118 เด็กชายวรปรัชญ์  ครุฑธกะ
19 5921119 เด็กชายพัชรพล  นามโยธา

สมุดเยี่ยม