โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใบรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล  1 / 2   ครูประจำชั้น  นางสาวธนภร  จันทร์สี

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5922101 เด็กชายธัญสิทธิ์   อุปไมยอธิชัย
2 5922102 เด็กชายณัฏฐชัย  สุวรรณสนธิ์
3 5922103 เด็กชายกันตพงศ์  ม้วนใจ
4 5922104 เด็กชายกฤตชญานนท์  ศรีเกษม
5 5922105 เด็กชายธีร์ธัช  จันลาศรี
6 5922106 เด็กชายชวัลวิทย์  สมขำ
7 5922107 เด็กหญิงพิชชาภา  สิงเพชร
8 5922108 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  พันทะลัย
9 5922109 เด็กชายวิชยุตม์  สุพรมอินทร์
10 5922110 เด็กชายคณิศร  ตาละพัน
11 5922111 เด็กหญิงกัญญพัชร  ทองมิตร
12 5922112 เด็กชายธนภัทร  สุติยะวัน
13 5922113 เด็กหญิงปารีญา  กาญจนรจิต
14 5922114 เด็กหญิงยิ่งกมล จันทรชิต
15 5922115 เด็กหญิงรณิดา บุตรโยจันโท
16 5922116 เด็กชายธนรัตน์  สอนพรม
17 5922117 เด็กหญิงปิยนุช  บรมวิทย์
18 5922118 เด็กชายติณณภพ  เอื้อเฟื้อกลาง

สมุดเยี่ยม