โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใบรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล  2 / 1   ครูประจำชั้น  นางสาวจุรีรัตน์  มาตรี

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5821101 เด็กชายภูมิภัทร  วสันต์สกุล
2 5821102 เด็กชายจิรภัทร  บำรุงราชหิรัณย์
3 5821103 เด็กชายเกียรติคุณ  แสนประสิทธิ์
4 5821104 เด็กชายกฤตปิติทัสสน์ หวังวัชรกุล
5 5821105 เด็กชายมนัสวิน  บุษทิพย์
6 5821106 เด็กชายมงคลฉัตร  เรืองใสส่อง
7 5821107 เด็กชายณัฐวัชร  ชุมภูอินทร์
8 5821108 เด็กชายชิษณพงศ์  บงแก้ว
9 5821109 เด็กชายณปดล  ด่านวิบูลย์
10 5821110 เด็กชายศิราวิชญ์  พันธ์จันทร์
11 5821111 เด็กชายรุจินนท์  มะละคำ
12 5821112 เด็กชายณชธรรม  ศรีปูณะ
13 5821113 เด็กชายทีปกร  นามวงษา
14 5821115 เด็กชายกลวัชร  สิมสวัสดิ์
15 5821116 เด็กชายธีราทร  ศรีบุรินทร์
16 5821117 เด็กหญิงวิภาวี  เฉลิมแสน
17 5821118 เด็กหญิงกีรติญา  ภูมิผักแว่น
18 5821119 เด็กหญิงกมลทิพย์  ยอดคำ
19 5821120 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทับขันต์
20 5821121 เด็กหญิงขวัญมนัส  แสงชมภู
21 5821122 เด็กหญิงสุรดา  ระเวงวรรณ
22 5821123 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เที่ยงธรรม
23 5821124 เด็กหญิงรวีนิภา  เหลาแตว
24 5821125 เด็กหญิงชมพูนุช  สุขทับศรี

สมุดเยี่ยม