โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใบรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล  2 / 2   ครูประจำชั้น  นางวิไลพรรณ  วาจารัตน์

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5821201 เด็กชายขุนศึก  คำแก้ว
2 5821202 เด็กชายชวกร  นพรัตน์
3 5821203 เด็กชายพงศกร  แก้วยาศรี
4 5821204 เด็กชายอภิชัย  ชมภูทอง
5 5821205 เด็กชายชินวา  เร่งวาณิชกุล
6 5821206 เด็กชายเจษฎา  พรหมศรีจันทร์
7 5821207 เด็กชายภูมิ  พรหมศรีจันทร์
8 5821208 เด็กชายธีธัช  อุตสาหะชัย
9 5821209 เด็กชายถิรวัฒน์  พัฒน์ธนสรณ์
10 5821210 เด็กหญิงรินรดา   อินลุเพท
11 5821211 เด็กหญิงภัทรลภา   โศณณายะ
12 5821214 เด็กหญิงกัลย์ยาวีร์  ผงผัน
13 5821217 เด็กหญิงนนทกานต์  คำดี
14 5821218 เด็กหญิงบัณฑิตา  คัมภ์บุญยอ
15 5821220 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิงหาร
16 5821221 เด็กชายกรณพัฒน์  ทานา
17 5821223 เด็กหญิงศิลารัตน์  เครือปละ
18 5821224 เด็กชายฐิติภัทร  ศรีชัยศักดิ์
19 5922225 เด็กชายอนาวิน  อินทสิทธิ์
20 5922226 เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วกันหา

สมุดเยี่ยม