โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใบรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล  2 / 3   ครูประจำชั้น  นางสาวนิตยา  ผ่านวงษ์

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5821301 เด็กชายปองคุณ  บุรมย์ชัย
2 5821302 เด็กชายสิงหา  สุวัชระกุลธร
3 5821304 เด็กชายณัฐพจน์  ศรพรหม.
4 5821305 เด็กชายวรปรัชญ์  ปัญญาใส
5 5821307 เด็กชายณัฐพล  เชียงทอง
6 5821308 เด็กชายณัฏฐ์  มณีโชติ
7 5821309 เด็กหญิงปุณญาพร  นามโคตร
8 5821310 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  พันทะลัย
9 5821311 เด็กหญิงธมนวรรณ  เสารยะวิเศษ
10 5821312 เด็กหญิงพีรดา   มหาวงศ์ทอง
11 5821313 เด็กหญิงจิตศิกาญจน์  แท่งทอง
12 5821314 เด็กหญิงคอนซตานเซอร์ ศรีจำปา อัลซัคเคอร์
13 5821315 เด็กหญิงกมนธิดา  แสงคำ
14 5821316 เด็กหญิงวริศรา  สอนเสนา
15 5821317 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมรัง
16 5821318 เด็กหญิงสิริภัสสร  ศรีบุรินทร์
17 5821319 เด็กหญิงวัลลภา ผิวพันธ์มิตร
18 5821321 เด็กชายกิตติพร  พรประสิทธิ์
19 5821323 เด็กหญิงเอมิกา  นิลโนรี
20 5821324 เด็กหญิงขวัญจิรา  คำตัน
21 5922325 เด็กชายปองคุณ  สุทธารรัตน์
22 5922326 เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพระบุ
23 5922327 เด็กชายนพวิชญ์  บุญคง

สมุดเยี่ยม