โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใบรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล  3 / 1   ครูประจำชั้น  นางพิลาศลักษณ์  ฉิมจันทึก

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5721102 เด็กชายธนโชติ  เชื้อบุญมี
2 5721103 เด็กชายธนพล  ศรีบุรินทร์
3 5721104 เด็กชายธนภัทร   โกมลไสย
4 5721105 เด็กชายนพฤทธิ์  มงคลสิน
5 5721106 เด็กชายนิพพิชฌน์  วิเศษสัตย์
6 5721108 เด็กชายพีรดนย์  ทองอ่อน
7 5721109 เด็กชายยศวัจน์  นพพันธรัตน์
8 5721110 เด็กชายสุภคม ไชยวัน
9 5721111 เด็กชายสุวพิชญ์  บุบผา
10 5721112 เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรีทุมสุข
11 5721113 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสริมทรง
12 5721114 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลซา
13 5721115 เด็กหญิงณัฐพร   ตะหวด
14 5721116 เด็กหญิงปัณชญา  โยธาภักดี
15 5721117 เด็กหญิงปุณณะมี  จุลาณุกะ
16 5721118 เด็กหญิงพัชริดา  จันทะวัน
17 5721119 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คำไล้
18 5721120 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณชัย
19 5721122 เด็กหญิงรุ่งธิดา  บุญผูก
20 5721125 เด็กหญิงวรพิชชา  จันทร์สว่าง
21 5721126 เด็กหญิงสุพรรษา  เพชรพงษ์
22 5721127 เด็กหญิงสุวิชญา  ศรีเกษม
23 5721129 เด็กหญิงพิชญาภา  สิงห์สถิตย์
24 5721130 เด็กชายศักย์ศรณิช  ชัชวาลย์
25 5721131 เด็กหญิงมณพัชศา  สิริอิสราอังกูร
26 5721132 เด็กหญิงเกล้าแก้ว  อำทะวงษ์
27 5721134 เด็กหญิงพรสัมฤทธิ์  ยาวิชัย
28 5721136 เด็กหญิงบุญญาภา  คตธมาตย์
29 5822137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พั่วงาม
30 5822138 เด็กชายสิทธิชัย  ไชยโสดา
31 5922140 เด็กชายปัณณทัต  แก้วมณีวัฒน์
32 5922241 เด็กชายธีรเมธ  ศรีกระทุม
33 5922242 เด็กหญิงภัทรียา  ธีระพีวัชร์

สมุดเยี่ยม