โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใบรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล  3 / 2   ครูประจำชั้น  นางสาวธัญรัศม์  บุญหนัก

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5721201 เด็กชายกุฏาธาร  ฉิมรักษ์
2 5721202 เด็กชายชิษณุพงษ์  ไชยพิพัฒนขจร
3 5721203 เด็กชายทรัพย์อนันต์  อาสาริน
4 5721206 เด็กชายเธียรวิชญ์  มณีพงษ์
5 5721207 เด็กชายนวพล  มีมั่น
6 5721209 เด็กชายปริพัตร  บุญศรี
7 5721210 เด็กชายพิชญะ  ยาใจศรานนท์
8 5721211 เด็กชายวรภพ  มินทระ
9 5721212 เด็กหญิงชนม์สิตา  คำโอ
10 5721213 เด็กหญิงภูริชญา  ขันติยู
11 5721214 เด็กหญิงชัญญานุช  อินทมาตย์
12 5721215 เด็กหญิงชาลิสา  นิลโนรี
13 5721216 เด็กหญิงวันวิสาข์  หาญชัย
14 5721217 เด็กหญิงกัญญนัชชา  ปานกลาง
15 5721219 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยปะ
16 5721223 เด็กหญิงวรินทิพย์  ครุฑธกะ
17 5721224 เด็กหญิงนพชฏาพร  วิเศษสุนทร
18 5721225 เด็กหญิงธรรมาวดี  พุทธทองศรี
19 5721226 เด็กชายธราธิป  พรหมหาราช
20 5721228 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยางสุด
21 5721230 เด็กชายภูริวัจน์  ราชพัฒ
22 5721231 เด็กชายราชภูมิ  มัฐผา
23 5721232 เด็กหญิงศศิยา  สุรทิพย์
24 5821233 เด็กชายพีระวัฒน์  สีทอนสุด
25 5821234 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ดวงดี
26 5821235 เด็กหญิงณัฐพัชร  ศรีแก้ว
27 5822236 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงสว่าง
28 5922238 เด็กหญิงกิรติกา  ปิยพิทยานันท์
29 5922239 เด็กชายธีรวัช  ศรีกระทุม
30 5922240 เด็กชายชัยวัฒน์  สืบปรู
31 5922241 เด็กชายพชรกมล  อัครพันธ์ยศ

สมุดเยี่ยม