จุ้ย น่อม
ชื่อ: นางสุมาลี พันธ์จันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2
หน้าที่หลัก: งานบันทึกข้อความ ย้ายและจำหน่ายนักเรียน ฯลฯ
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ: นางพรปวีณ์  ดวงพรม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3
หน้าที่หลัก: งานการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนนักเรียน – ครู – บุคลากรฯลฯ
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :