น้าสงกรานต์ น้าหน่อย-239x300
ชื่อ: นายสงกรานต์ รถหามแห
ตำแหน่ง: นักการภารโรง
หน้าที่หลัก: ดูแลความสะอาดบริเวณโรงอาหารและตึกประถมศึกษา ฯลฯ

อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ: นายวิชัย  ชัยสุทธิ์
ตำแหน่ง: นักการภารโรง
หน้าที่หลัก: ดูแลความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียนและตึกอนุบาล ฯลฯ

อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :