ครูแหว๋ว แม่ฝน
ชื่อ: นางสาวสุนิษา  คำสิงห์ (ครูแจ๋วแหวว)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นอนุบาล1/1
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :087-9504953
ชื่อ: นางสายฝน  มันขุนทด (แม่ฝน)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก : ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล1/1
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :080-0078846
ครูหวาน แม่นาง
ชื่อ: นางสาวธนภร  จันทร์สี (ครูหวาน)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนและครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ: นางวีรยา  พงษ์ธนู (แม่นาง)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก :ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 1/2
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2371917
ครูเกมส์ แม่ผึ้ง
ชื่อ: นางสาวจุรีรัตน์ มาตรี (ครูเกมส์)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3231443
ชื่อ: นางกนกวรรณ  กองชนิน (แม่ผึ้ง)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก :ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 2/1
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :084-6868144
ครูกบ แม่ผึ้งแม่อ้อ
ชื่อ: นางวิไลพรรณ  วาจารัตน์ (ครูกบ)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :084-7896624
ชื่อ: นางกนกวรรณ  กองชนิน (แม่ผึ้ง)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงชื่อ: นางนงคราญ  ชัชวาลย์ (แม่อ้อ)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
ครูบุ๋ม แม่อ้อ
ชื่อ: นางสาวนิตยา ผ่านวงษ์ (ครูบุ๋ม)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2317162
ชื่อ: นางนงคราญ  ชัชวาลย์ (แม่อ้อ)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก : ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 2/3
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8557385
ครูปุ๊ก แม่จุ๋ม
ชื่อ: นางพิลาศลักษณ์  ฉิมจันทึก (ครูปุ๊ก)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2627738
ชื่อ: นางนภาพร  ช่อทัยสงค์ (แม่จุ๋ม)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก : ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 3/1
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4209340
ครูอุ่ม แม่ติ้ง
ชื่อ: นางสาวธัญรัศม์  บุญหนัก  (ครูอุ่ม)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนและครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-3763562
ชื่อ: นางนงลักษณ์  เชียงทอง (แม่ติ้ง)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก : ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 3/2
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-2838986