ร.ร.สาธิตฯเลย

Welcome to SATITLRU

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นจันทน์ผา

สีประจำโรงเรียน           ฟ้า  ชมพู

ที่อยู่               234  หมู่ 11  ถนนเลย – เชียงคาน   ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  42000 www.satit.lru.ac.th

ปรัชญาโรงเรียน          “คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย”

คำขวัญโรงเรียน         “สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย”

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ ที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาในการศึกษาหาความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 6 ไร่ มีอาคารเรียน  ชั้น 2 หลัง  บ้านสาธิต   1 หลังและโรงอาหาร 1 หลัง และห้องสมุด 1 หลัง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 และผ่านการประเมินเมื่อปี พ.ศ. 2556  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เมื่อปี พ.ศ. 2550 – 2555 และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่ระดับเพชร โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด ห้องเสริมวิชาการ ห้องพยาบาล สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามหลายชนิดได้ให้ผู้เรียนได้เลือกเล่นตามอัธยาศัย โดยมีครู ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยความรัก ความอบอุ่น  และปลอดภัย

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้น  เมื่อปี  พ.ศ. 2528  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิระรัตน์   คุปต์กาญจนกุล  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  ขันติธรางกูร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคนที่  10  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างและเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย  ทดลอง  ด้านวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับก่อนประถมศึกษาและในระดับประถมศึกษา เป็นแหล่งบริการทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆในชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542   โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นบริบาลเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยรับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปเข้าเรียนในระดับบริบาล เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547และในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นปีแรก โรงเรียนได้รับการประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ผ่านการประเมินเมื่อปี พ.ศ.2551 และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองติดต่อกันจากปี พ.ศ.2552 – 2554 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักพัฒนาการตามวัยของนักเรียน โดยคำนึงถึง การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเน้นให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุ่งให้นักเรียนรักการค้นคว้าอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต โรงเรียนมีสัดส่วนระหว่างครูกับจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม และในปีเดียวกันโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนแบ่งตามระดับชั้นของนักเรียนหลักสูตรบริบาลและอนุบาลนั้นจัดทำขึ้นตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พุทธศักราช   2546    ส่วนหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จัดทำตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551 ในการวางแผนจัดทำหลักสูตรนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครูแต่ละระดับชั้น  ครูพี่เลี้ยง  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มา  ทำการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด    ด้วยความรัก    ความอบอุ่น    เพื่อให้นักเรียนเป็น   คนดี   คนเก่งและมีความสุข