ครูณี แม่แต๋ม
ชื่อ: นางสาวจารุณี  สิมวิเศษ (ครูณี)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นบริบาล 1/1
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8670791
ชื่อ: นางสุพาพร  ไพรวรรณ (แม่แต๋ม)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก :ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นบริบาล 1/1
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :083-1481135
ครูเล็ก แม่หนิง
ชื่อ: นางสาวน้ำฝน โสมะ (ครูเล็ก)
ตำแหน่ง: ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นบริบาล 1/2
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ: นางภัทรวดี  ชุมพล (แม่หนิง)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก :ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นบริบาล 1/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :088-5096329