กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ดูภาพกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพิ่มเติมได้ที่