ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แก้ไขการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แก้ไขการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2564