พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
วัรที่ 5 เมษายน 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คลิกดูภาพเพิ่มเติม