หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่ทำการสอนในปัจจุบัน

1.ระดับอนุบาล

2.ระดับประถมศึกษา

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4.ระดับมัธยมสึกษาตอนปลาย