โครงการกีฬาสาธิตเกมส์ 2018

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิก่ารบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน กีฬาสีภายในสาธิตเกมส์ 2018 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ สนามร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อสนับสนุนนักเรียนมีสุขภาพที่ดีมีวินัยและน้ำใจนักกีฬา

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิก่ารบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน…

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อ วันพุธที่ 2 มกราคม 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

<<ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม เป็นต้นไป>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา2562 <<คลิก>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับบริบาล อนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษา 1 <<คลิก>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<คลิก>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<คลิก>>

-ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<คลิก>>

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2562

-ใบสมัครเข้าเรียนระดับบริบาล อนุบาล และประถมศึกษา   <<คลิก>>

-ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   <<คลิก>>

-ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  <<คลิก>>