รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นบริบาล อนุบาล ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระดับชั้นบริบาล อนุบาล ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑
ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔