ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แก้ไขการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2564

  ประกาศโรงเรียนสาธิ

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิธีมอบใบประกาศนียบั

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นบริบาล อนุบาล ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more