สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือตามเอกสารที่แนบดังนี้