ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงโควิด-19 จึงพิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงโควิด-19 จึงพิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในส่วนของ 📌 ค่าอาหาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา 📌ค่ากิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

🔴 และ ขานรับนโยบายช่วยเหลือผู้ปกครอง ตามมติคณะรัฐมนตรีสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา 2,000 / นักเรียน 1 คน

22