ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยเรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาตามที่จังหวัดเลย ได้มีคำสั่งจังหวัดเลยเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจึงได้ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่แปดถึง 24 มกราคม 2564 นั้นบัตรนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลยได้คลี่คลายลงในระดับหนึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจึงขอเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นบริบาลและอนุบาลปิดเรียนต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดเลยทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจะยึดแนวทางปฎิบัติการควบคุมและป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน