ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น  เมื่อปี  พ.ศ. 2528  โดยปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  ขันติธรางกูร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคนที่ 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างและเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย  ทดลอง  ด้านวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับก่อนประถมศึกษาและในระดับประถมศึกษา เป็นแหล่งบริการทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆในชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542   โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นบริบาลเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530โดยรับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปเข้าเรียนในระดับบริบาล เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 และในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นปีแรก โรงเรียนได้รับการประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ผ่านการประเมินเมื่อปี พ.ศ.2557 อยู่ในระดับดีมากทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักพัฒนาการตามวัยของนักเรียน โดยคำนึงถึง การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเน้นให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุ่งให้นักเรียนรักการค้นคว้าอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต โรงเรียนมีสัดส่วนระหว่างครูกับจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม และโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนแบ่งตามระดับชั้นของนักเรียนหลักสูตรบริบาลและอนุบาลนั้นจัดทำขึ้นตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พุทธศักราช   2560    ส่วนหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จัดทำตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551 ในการวางแผนจัดทำหลักสูตรนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครูแต่ละระดับชั้น ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาทำการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยความรัก ความอบอุ่น เพื่อให้นักเรียนเป็น   คนดี   คนเก่งและมีความสุข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ  ที่จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาในการศึกษาหาความรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมี พัฒนาการ ทุกด้าน มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา การใช้ภาษาและเทคโนโลยีตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2.ศึกษา วิจัย ทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลประเมินผลผู้เรียน

3.เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสถาบันอื่นๆ

4.เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ

5.ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.บริการด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่ชุมชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ในท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนมีเป้าหมายหลักในการบริหารการศึกษา  ดังนี้

  1. 1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสนองความต้องการของท้องถิ่น
  2. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีบริเวณกว้างขวาง อาคารสถานที่สวยงามสะอาด สงบร่มรื่น มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

3. ครูและบุคลากร มีความสามารถ มีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ

  1. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาด้านอารมณ์และสุนทรียภาพ
  2. เน้นกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และ สติปัญญา
  3. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน รักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า  และมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี
  4. เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
  5. เน้นกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน ใช้งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ให้อย่างคุ้มค่า