โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการกำกับ เร่งรัด ติดตามและ ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ในวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการกำกับ เร่งรัด ติดตามและ ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ในวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง