ครูนุ่น ครูเหมียว
ชื่อ: นางศัสยมน  สุวรรณสนธิ์ (ครูนุ่น)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
(สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5334528
ชื่อ:นางสลิละ  ปกรณ์ชัยกุล (ครูเหมียว)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
(สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์)
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1443154
ครูอ้าย ครูโอ๊ต
ชื่อ: นายธีรยุทธ  ไตรรัตน์ (ครูอ้าย)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2249399
ชื่อ: นายปฐมพงษ์  พรหมโคตร (ครูโอ๊ต)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(สอนวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองฯ)
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :093-5369678
ครูอ้อม นายทศวรรษ มณีแก้ว
ชื่อ: นางสาวอรอุมา  สามารถกุล (ครูอ้อม)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(สอนวิชาคณิตศาสตร์)
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ: นายทศวรรษ  มณีแก้ว (ครูน็อต)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(สอนวิชาวิทยาศาสตร์และหน้าที่พลเมืองฯ)
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ครูไก่ นายชายอมร  สุรสรณ์
ชื่อ:นางศศิกาญจน์  พรหมโคตร (ครูไก่)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิชาคอมพิวเตอร์)
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 092-3925294
ชื่อ: นายชายอมร  สุรสรณ์ (ครูสมาร์ท)
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและครูบรรณารักษ์
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 
DSC_0606-250x150 ป้าตุ่น-200x300
 ชื่อ: Mr.John Breet (อ.จอห์น)
ตำแหน่ง : อาจารย์ชาวต่างชาติ
หน้าที่หลัก : สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 
 ชื่อ: อ.ปัทมาวดี  เทียมทัน (ป้าตุ่น)
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนวิชาภาษาไทย
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :