วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ มาทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เรื่องสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยร

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ศศิธร ขันติธรางกรู คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมทำบุญไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำปี ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นศิริมงคล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำเนิดเพชร มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more