นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เรื่องสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยร

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ศศิธร ขันติธรางกรู คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมทำบุญไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำปี ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นศิริมงคล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำเนิดเพชร มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more