คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “การประกวดมารยาทไทย “

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครู

Read more

คุณครูนฤมล วรรณศรี นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “โครงการตัวต่อหรรษา”

คุณครูนฤมล วรรณศรี น

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

คุณครูฝ่ายมัธยมศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วม “โครงการค่ายเสริมประสบการณ์อนุบาล 3 โดยมีฐานกิจกรรมเรียนรู้

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครู

Read more