โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

คุณครูฝ่ายมัธยมศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประกวดเยาวชนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วม “โครงการค่ายเสริมประสบการณ์อนุบาล 3 โดยมีฐานกิจกรรมเรียนรู้

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครู

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาอบรมนอกสถานที่การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Than Tham Farm & Cafe FarmStay & Workshop)

คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัย

Read more

คุณครูฝ่ายอนุบาล ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 เข้าร่วม “โครงการทัศนศึกษาอบรมนอกสถานที่เรียนรู้แบบบูรณาการ”

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพ

Read more

เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read more

คุณปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ผู้มีอุปการคุณ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 40 ทุน ประกอบด้วย ทุนเรียนดี ทุนความประพฤติดี และทุนความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธั

Read more