ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ (COVID-19) ตามเอกสารแนบ

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ (COVID-19) ตามเอกสารแนบ
——————————————————————
หมายเหตุ ในวันและเวลาราชการทางโรงเรียนมีครูเวรประจำวันดำเนินการตลอดเวลาสามารถติดต่อสื่อการกับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้
โทร 042-845009