โครงการอาเซียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในชุมชนอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเทศในอาเซียนและการแต่งกายตามประเทศต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชมภาพเพิ่มเติม