พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิธีมอบใบประกาศนียบั

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นบริบาล อนุบาล ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เรื่องสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยร

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำเนิดเพชร มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more