โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำเนิดเพชร มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

ตรวจประเมินความพร้อมและมาตรการความสะอาดปลอดภัยเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ

Read more