กิจกรรมต้อนรับวันเปิดเทอม วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมต้อนรับวันเปิดเทอม วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน กล่าวต้อนรับ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายในบรรยากาศที่น่ายินดี

ให้กำลังใจกับนักเรียนในการเรียน และกล่าวให้โอวาท พร้อมแนะนำบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แก่นักเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จะทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 นี้ ภาพบรรยากาศของกิจกรรมมีดังนี้