สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับและประชุมชี้แจง โดยมีคุณครูธนพร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน

 

หลังจากนั้นประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เพียรกสิกรรม นำเสนอกิจกรรมชมรมต่อผู้ปกครอง

ในครั้งนี้มผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพบครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้นตามห้องเรียน