สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานในวันนี้