สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
  
ณ บริเวณห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์
และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน   นักเรียนประถมศึกษา พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง
 
ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครู เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อไป