กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง และสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง และสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพกิจกรรม