กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีนักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างมากมาย ภาพกิจกรรมมีดังนี้