สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Author: ผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินความพร้อมและมาตรการความสะอาดปลอดภัยเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ

Read More
ข่าวรับสมัครนักเรียนใหม่ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศผลการ

Read More
ข่าวรับสมัครนักเรียนใหม่ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศรายชื

Read More