ตรวจประเมินความพร้อมและมาตรการความสะอาดปลอดภัยเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศผลการ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศรายชื

Read more