กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2565

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้สมัครเลือกตั้งหมด 3 เบอร์ คือ

เบอร์ 1 คือ เด็กชายนพฤทธิ์ มงคลสิน เบอร์ 2 เด็กหญิงวรพิชชา จันสว่าง เบอร์ 3 เด็กชายกมลภพ ประสงค์สุข

ผลการเลือกตั้ง ผู้ได้รับคัดเลือก คือ เบอร์ 2 เด็กหญิงวรพิชชา จันสว่าง เป็นประธานนักเรียนโรงเเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม